Terveydelle vaaralliset metallit ihokontaktituotteissa

REACHssa rajoitetut metallit

Korujen tulee olla käyttäjilleen turvallisia, toisin sanoen ne eivät saa sisältää terveydelle vaarallisia metalleja. Tällaisten metallien käyttöä rajoitetaan REACH:ssa, eli EU:n kemikaalilaissa. Rajoituksia on asetettu karsinogeenisen kadmiumin, kosketusallergiaa aiheuttavan nikkelin ja viimeisimpänä lyijyn käytölle. Nämä rajoitukset koskevat jalometallikoruja ja kaikkia muitakin ihokontaktituotteita eli myös ns. rihkamakoruja.

Nikkeli

Nikkelille allergisoituminen on hyvin yleistä, ja siksi REACHissa on rajoitettu nikkelin käyttöä iholla pidettävissä materiaaleissa kuten koruissa ja napeissa. Raja-arvot ovat asetettu tuotteista vapautuvan nikkelin määrälle. Nikkeliä ei saa irrota enempää kuin 0,5 μg/cm2 viikossa. Lävistyskoruissa (esim. korvakorun tappi) raja-arvo on 0,2 μg/cm2.

Kadmium

Kadmiumpitoisuuden on koruissa oltava pienempi kuin 0,01 painoprosenttia.

Lyijy

Lyijypitoisuuden on koruissa oltava pienempi kuin 0,05 painoprosenttia.

 

REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. Nikkeli (EY) N:o 1907/2006 liite XVII, nimike 27. Kadmium (EY) No 1907/2006 liite XVII, rajoitus n:o 23, kohdat 8, 10 ja 11 (Komission asetus (EU) N:o 494/2011 liitteen XVII muuttamisesta ja oikaisu EUVL L 136, 24.5.2011, s. 105). REACH-asetuksen Lyijy (EY) No 1907/2006 liite XVII, rajoitus n:o 63 (Komission asetus (EU) N:o 836/2012 liitte XVII).

Kysy tarjousta!