Arvometallin pitoisuus rikastusteknisesti hyödynnettävässä mineralogisessa faasissa voi olla tärkein analyyttinen tieto sekä malminetsinnässä että kaivostoiminnassa

Jos malmin mineraloginen koostumus on monimutkainen ja arvometallit esiintyvät eri mineralogisissa faaseissa, on hyvin tärkeää tietää metallien pitoisuudet eri faaseissa kokonaispitoisuuden sijasta. Nämä määritykset tehdään kuhunkin tapaukseen soveltuvilla faasi– tai mineraaliselektiivisillä uutoilla ja alkuaineiden instrumenttianalyyseillä.

Määritykset tehdään joko yksittäisillä, faasiselektiivisillä uutoilla tai peräkkäisillä, ns. sekventiaalisilla tai diagnostisilla uutoilla. Menetelmiä voidaan soveltaa sekä uusien malmien karakterisointiin että rikastusteknisten ongelmien ratkaisuun. Jos menetelmät on valittu oikein, ne antavat suoraa tietoa malmien metallurgisista ominaisuuksista.

Yhdessä mineralogisen tiedon kanssa nämä selektiiviset uutot antavat hyödyllistä tietoa valittaessa liuotus- ja analyysimenetelmiä sekä malmivarannon määrittämiseen että rikastusprosessin optimointiin.

 

Cu ja Ni sulfidimineraaleissa

Tutkittaessa matalapitoisia Ni-malmeja on tarkoituksenmukaisempaa analysoida hyödynnettävissä oleva nikkeli (sulfidinen nikkeli)  kuin nikkelin kokonaispitoisuus jo malminetsintävaiheessa. Tämä tieto takaa paremman perustan taloudellisille hyödynnettävyyslaskelmille ja rikastusprosessin suunnittelulle. Analyysi voidaan tehdä sulfidiselektiivisillä menetelmillä kuten ammoniumsitraatti – vetyperoksidiuutto. Myös kuparin (ja nikkelin) pitoisuus mm. metalli – ja oksidifaasissa voidaan määrittää.

Vapaa ja refraktorinen kulta

Kullan esiintymistapa voi myös olla monimutkainen. Se voi esiintyä metallisena vapaana kultana tai refraktorisessa muodossa sulfidi-, arsenidi- ja telluridi-mineraaleissa. Käytettäessä syanidiuuttoa vapaan kullan määrittämiseen ja Fire assay-menetelmää refraktorisen kullan määrittämiseen syanidiuuton sakasta, kullan esiintymismuodot voidaan määrittää. Yksityiskohtaisempaa tietoa kullan esiintymisestä eri mineralogisissa faaseissa saadaan sekventiaalisilla, diagnostisilla uutoilla.

Muita Labtiumin spesiaatiomenetelmiä:

  • Karbonaattisen/ei-karbonaattisen hiilen analyysi
  • sulfidinen/sulfaattinen rikki-analyysi
  • Fe2+ and Fe3+ (FeO/Fe2O3)-analyysi
  • Arseniitti/Arsenaatti-analyysi

Labtium voi kehittää myös muita spesiaatioanalyysejä asiakkaan toiveiden mukaan

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!