Kivestä pitoisuudeksi

Jalometalleilla on muista alkuaineista poikkeavia ominaisuuksia, kuten tiheys ja niiden esiintymistavat (esim. kullan “hippuefekti” ja refraktorinen kulta). Näistä johtuen niiden analysointi onkin haasteellista. Kaikki nämä ominaisuudet on huomioitava valittaessa kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvat analyysimenetelmät. Labtiumin asiantuntijoilla on vahva kokemus auttamaan asiakkaitamme tässä valinnassa.

Analyysimenetelmien valintaa vaikuttavat myös projektin strateginen vaihe (alueellinen geokemiallinen kartoitus, kohdennettu etsintä, malmivarojen arviointi, grade control) ja siten laatuvaatimukset ja optimaalinen pitoisuustaso.

Geokemiallisessa malminetsinnässä vaaditaan useiden alkuaineiden määritystä kustannustehokkailla menetelmillä – usein myös alhaisella määritysrajalla. Tarkkuus ei välttämättä ole kaikkein tärkein kriteeri analyysimenetelmän valinnassa verrattuna esim. näytteenottoon. Sen sijaan malmivarojen arvioinnissa malmigeologi keskittyy useimmiten vain arvometallin pitoisuuden tarkkaan määritykseen. Tällöin vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudella ovat erittäin tärkeitä. Analyysit tehdäänkin tarkemmilla malmianalyysimenetelmillä, jotka ovat optimoitu ko. arvometalleille ja niiden malmipitoisuuksille. Samoin jos geokemiallista menetelmää käytettäessä jonkin alkuaineen pitoisuus ylittää ko. menetelmän suositellun ylimmän pitoisuuden, on analyysi uusittava paremmin tälle pitoisuustasolle sopivalla malmianalyysimenetelmällä.

Ohjeellisesti geokemiallisten menetelmien toistettavuus on 10-20% ja malmianalyysien <5%.

Labtiumin palveluvalikoimaan kuuluu useita jalometallien analysointiin soveltuvaa hajoitus- ja rikastusmenetelmää. Tavallisimmin käytettyjä ovat kuningasvesiliuotus, Fire Assay-menetelmät sekä syanidiuutto. Nämä menetelmät voidaan yhdistää eri määritysmenetelmiin, joissa käytetään FAAS- , GFAAS- , ICP-OES- , ICP-MS- tai gravimetristä tekniikkaa. Kullakin menetelmällä on omat etunsa ja rajoituksensa.

Jalometallien etsintäprojektissa tarvitaan usein tietoa myös muiden alkuaineiden esiintymisestä (seuralais- eli pathfinder alkuaineet ja muuttumisprosesseihin liittyvät alkuaineet). Sopiva alkuainevalikoima voidaan valita Labtiumin analyysipaketeista. Alkuainevalikoimaa joudutaan monesti vielä täydentämään komponenteilla, joita ei voida määrittää näillä yhdistelmäpaketeilla, vaan joudutaan käyttämään alkuainekohtaisia, yksilöllisiä menetelmiä kuten rikki- , hiili- , Hg- , halogeniidianalyysimenetelmät ja fysikaaliset parametrit kuten ominaispaino, LOI jne. (Katso Lisäanalyysit).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!