Ei vain analyysejä - vaan asiantuntemusta, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme

Jotta tietyssä geologisessa hankkeessa päästäisiin tarkoituksenmukaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen, on tärkeä käyttää hankkeen tavoitteita ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä (best practices) vastaavia analyysimenetelmiä (alkuainevalikoima, uutto-/esikäsittelymenetelmä, määritysrajat, optimaalinen mittausalue jne.).

Kullakin analyysimenetelmällä on omat etunsa ja rajoituksensa. Menetelmät on tavallisesti optimoitu huomioiden näytetyyppi ja pitoisuustaso. Jos menetelmä valitaan tietyyn käyttötarkoitukseen väärin, saattaa tämä aiheuttaa ongelmia analyysissä (liuotusteho, kontaminaatio, lisälaimennukset yms.) jotka voivat aiheuttaa tulosten tarkkuuden ja toistettavuuden huononemista.

Menetelmien valintaa vaikuttaa myös projektin strateginen vaihe (geokemiallinen kartoitus, kohdennettu etsintä, malmivarojen arviointi, grade control) ja siten laatuvaatimukset ja optimaalinen pitoisuustaso.

Geokemiallisessa malminetsinnässä vaaditaan useiden alkuaineiden määritystä kustannustehokkailla menetelmillä – usein myös alhaisella määritysrajalla. Tarkkuus ei välttämättä ole kaikkein tärkein kriteeri analyysimenetelmän valinnassa verrattuna esim. näytteenottoon. Sen sijaan malmivarojen arvioinnissa malmigeologi keskittyy useimmiten vain arvometallin pitoisuuden tarkkaan määritykseen. Tällöin vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudella ovat erittäin tärkeitä. Analyysit tehdäänkin tarkemmilla malmianalyysimenetelmillä, jotka on optimoitu ko. arvometalleille ja niiden malmipitoisuuksille. Samoin jos geokemiallista menetelmää käytettäessä jonkin alkuaineen pitoisuus ylittää ko. menetelmän suositellun ylimmän pitoisuuden, on analyysi uusittava paremmin tälle pitoisuustasolle sopivalla malmianalyysimenetelmällä.

Tavallisesti geokemiallisten menetelmien toistettavuus on 10-20% ja malmianalyysien <5%.

Laboratoriomme asiantuntijat auttavat asiakkaitamme parhaiten kuhunkin projektiin sopivien analyysimenetelmien valinnassa.

Geologisten näytteiden analysointia varten tarjoamme erilaisia näytteen liuotus/hajoitusmenetelmiä:

  • Kuningasvesiliuotus geokemiallisille ja malmianalyyseille
  • Monihappoliuotus geokemiallisille ja malmianalyyseille
  • Natriumperoksidisulate refraktorisille ja korkean pitoisuuden malmeille ja rikasteille
  • XRF-analyysi petrologisille ja malminäytteille sekä teollisuusmineraaleille
  • Faasi- ja mineraaliselektiivisiä uuttoja
  • Yksittäisiä menetelmiä lisäalkuaineille ja fysikaalisille ominaisuuksille

Laitevalikoimamme on kattava ja uudenaikainen sisältäen mm. ICP-OES-, ICP-MS-, FAAS-, GFAAS-, XRF-, SC- ja Hg-analysaattoreja.

Alkuainevalikoimaa joudutaan monesti vielä täydentämään komponenteilla, joita ei voida määrittää näillä yhdistelmäpaketeilla, vaan joudutaan käyttämään alkuainekohtaisia yksilöllisiä menetelmiä kuten rikki- , hiili- , Hg- , halogenidianalyysimenetelmät, fysikaaliset parametrit kuten tiheys, LOI, magnetisoituminen jne. (Katso Lisäanalyysit).

Jo malminetsintäprojektin varhaisessa vaiheessa tarvitaan tietoa arvoalkuaineen pitoisuuksista eri mineralogisissa faaseissa, esim. kuparin ja nikkelin esiintymisestä sulfideissa ja oksideissa tai karbonaattisen ja ei-karbonaattisen hiilen pitoisuuksista. Näihin tarkoituksiin Labtium tarjoaa erilaisia kemiallisia faasianalyysejä (Katso Lisäanalyysit).

Kysy lisää

Arja Sarpola
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 470 4608
arja.sarpola@labtium.fi
Lea Hämäläinen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!