Kaivostoiminnan luonnonvesien ja prosessivesien seuranta vaatii erikoistuneiden analyysimenetelmien käyttöä

Labtium tarjoaa täyden menetelmävalikoiman luonnon pinta- ja pohjavesien analysointiin. Menetelmävalikoima koostuu useista instrumentaalisesti analysoitavasta menetelmäpaketeista ja niitä täydentävistä kemiallisista ja fysikokemiallisista erillismenetelmistä.

Luonnonvesien analytiikka

Labtium tarjoaa useita monialkuainepaketteja eri alkuainekoostumuksella ja määritysrajoilla eri käyttötarkoituksiin. Liuenneiden alkuaineiden määritykseen käytetään ICP-MS (SFS-EN ISO 17294-2) ja ICP-OES (SFS-EN ISO 11885) -tekniikoita.

  • Prosessivedet (137M)
  • Juomaveden laadun tutkimus  (138 M)
  • Luonnon pohja- ja pintavedet  (139M)
  • Sadevesinäytteet (140M)
  • Happoliukoinen kokonaispitoisuus (150M)

Muut kemialliset ja fysikokemialliset määritykset

Näihin määrityksiin kuuluvat useat menetelmät, joita käytetään täydentämään instrumentaalisia monialkuaineanalyysejä. Tavallisimmin käytettyjä menetelmiä ovat mm. pH-, sähkönjohtokyky- ja ionikromatografisesti tehty halogeniidien määritys. Samoin elohopean määritys kylmähöyry-AFS-tekniikalla (modifioitu SFS-EN ISO 17852:en).

Alkuaineiden spesiaatiotutkimukset

Käytössämme on metodiikka mm. +6-arvoisen kromin, +3- ja +5-arvoisen arseenin määritykseen. Näiden määritysten näytteenotto ja näytteen säilytys vaatii laboratorion ohjeistusta.

Prosessivedet ja effluentit

Labtium voi myös analysoida erityyppisiä prosessivesiä. Nämä analyysit ovat hyvin haasteellisia ja ne joudutaankin usein räätälöimään eri prosessilaitosten effluenttityypeille. Analyysipaketti rakennetaan Labtiumin ICP-OES- ja ICP-MS -menetelmäpakettien ympärille täydentäen yksittäisillä määritysmenetelmillä. Kaivosteollisuudelle tyypillisiä komponentteja kuten nitriitti/nitraatti-typpi ja jäännös-ksantaatit voidaan myös analysoida.

Laboratorioon toimitettavat näytteet täytyy säilyttää uudessa polyetyleeni- tai polypropyleenipullossa, paitsi hapen ja hiilidioksidin määritykseen tulevat näytteet, jotka täytyy säilyttää hioksellisella korkilla varustetussa lasipullossa. Metallimäärityksiin tulevat näytteet suodatetaan ja kestävöidään näytteenoton yhteydessä. Yleisesti näytteet säilytetään kylmässä.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikön päällikkö
Puh. 040 720 2231
lea.hamalainen@labtium.fi
Kysy tarjousta!